Categorie archief: Volbracht

Michael Casey in Leuven en Tilburg

SPIRITUELE GIDS MICHAEL CASEY in LEUVEN en TILBURG

In oktober bezocht dom Michael Casey ocso van de Tarrawarra abdij in Victoria (Australië) de Lage Landen. Door zijn talrijke boeken behoort de cisterciënzermonnik tot de meest toonaangevende auteurs over monastieke spiritualiteit vandaag. Zijn bezoek stond in het teken van het spanningsveld tussen individu en gemeenschap.

Op uitnodiging van het Liturgisch Instituut van de KU Leuven en de leerstoel Monastieke Spiritualiteit hield hij twee publieke (Engelstalige) lezingen in abdijen. De eerste vond in samenwerking met De Kovel plaats in de Leuvense abdij Keizersberg, op dinsdag 18 oktober. Deze lezing belichtte het thema vanuit de liturgische spiritualiteit en droeg de titel: Individu en gemeenschap – liturgische ervaringen in een monastieke context.

De tweede lezing vond plaats op zondag 23 oktober in de trappistenabdij Koningshoeven in Tilburg. Daar benaderde Casey het thema vanuit de monastieke spiritualiteit. De titel van zijn lezing luidde: Individu en gemeenschap – monastieke spiritualiteit als signaal voor de huidige tijd.

Kloosterjobs uit de doeken gedaan


De behartiging van alles wat er te doen valt in de besloten wereld van het klooster vormde voor de redactie van De Kovel een goede reden om volgelingen van Benedictus te bevragen op ervaringen met de hun opgedragen bedieningen. Uitgeschreven gesprekjes op basis van eenvoudige vragen als ‘sluit uw taak aan bij uw ambitie?’, ‘wat zijn de vervelende en de leuke kanten van uw job?’, ‘hebt u een rolmodel voor ogen?’ en ‘welke raad geeft u uw opvolg(st)er?’: een vlottere manier om lezers te betrekken bij wat zich achter de kloostermuren afspeelt, is moeilijk denkbaar. (…)

Maar wie zou de eenvoud van de dagelijkse realiteit van de ambtsuitoefening aan het wonder van de diepe monastieke gronden paren?
Hoofdredacteur Dirk Hanssens osb nam de uitdaging aan en dropte als anonymus aflevering na aflevering een stukje over een kloosterjob in de daartoe geschapen rubriek Uitgehoord van ‘zijn’ en ons publieksblad. (…)
Algauw bleken die stukjes gefingeerde interviews te zijn,

waarbij de auteur hoogstens kon terugvallen op spaarzaam ingezonden ontboezemingen of tips van medebroeders en -zusters en zich des te vaker ontpopte tot een rollenspeler die zich fantasie noch moeite ontzegde om in de huid te kruipen van wie de onderscheiden kloosterjobs en monastieke functies waarneemt. Het geheel werd een rijk palet waarin de anekdote, het aforisme, de lichte scherts en het bloedserieuze weerwoord voor een schildering zorgden die van het ogenschijnlijk weinig opwindende leven van de monnik of de moniale iets heel bijzonders maakt.
(Uit het Ten Geleide van abt Alberic Bruschke ocso in Uitgehoord!)

De prikkelende stukjes over bekende en enkele minder bekende kloosterjobs wekten de aandacht van de directie van de Nederlandse uitgeverij ROYAL JONGBLOED. In het najaar 2015 presenteert de uitgeverij, in nauwe samenwerking met DE KOVEL,de bundeling van 21 stukjes, elk voorzien van een suggestieve, paginagrote illustratie van de hand van Davide Meindersma.
Het fraai vormgegeven boek draagt de titel Uitgehoord! 21 kloosterjobs uit de doeken gedaan en telt 96 pagina’s.

Getijden van het leven

Studiedag vrijdag 2 oktober 2015 – Abdij Keizersberg Leuven

De betekenis van het getijdengebed voor de pastoraal vandaag en morgenhora_est

Wie de getijden verwaarloost, wordt door het getij overspoeld. (Jan Wit)

De tijd te heiligen is vanouds een van de functies van het getijdengebed. Niet alleen in de kloosters, maar ook in de kerk en de samenleving werden de scharniermomenten van de dag liturgisch gevierd. In dat klimaat konden mensen de getijden van hun levenals betekenisvol ervaren, ook op momenten van crisis of schijnbare zinloosheid. In de huidige cultuur van flexibele tijdsindeling lijkt het risico om de getijden niet meer waar te nemen levensgroot. Op deze studiedag gaan we op zoek naar mogelijkheden voor een herontdekking van het getijdengebed. Dit is een pastoraal-liturgische kans en ook een belangrijke taak voor zowel de categoriale als de territoriale pastoraal.

Door middel van reflectie- en ervaringsbijdragen in de omgeving van de abdij van Keizersberg, de plek waar de getijden dagelijks gevierd worden, zal een bont palet van mogelijkheden zichtbaar worden

Reflectiebijdragen (referaten):

Theologie van het getijdengebed Joris Geldhof
Antropologie van het getijdengebed Thomas Quartier osb
Spiritualiteit van het getijdengebed Kees Waaijman o.carm.
Poëzie van het getijdengebed Dirk Hanssens osb

Ervaringsbijdragen (workshops):

Getijden in het dagelijks leven Getijden in de parochie Getijden in het ziekenhuis Getijden als Taizévieringen Getijden in een niet-westerse context Getijden in de anglicaanse traditie

20151002 getijdenPraktische informatie

Locatie: Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, B-3000 Leuven.
Info (dagorde): klik hier
Inschrijven: klik hier
Deelnameprijs: 40 euro (5 euro reductie voor leden Theologisch Forum en abonnees De Kovel), inclusief koffiepauzes, broodjeslunch en
deelnemersmapjes. Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekening BE60 7340 0666 0370 van KU Leuven.
Gelieve bij betaling duidelijk het gestructureerde nummer 400/0011/831 te vermelden.

© foto: Claudia Venhorst.

De studiedag is een organisatie van het Liturgisch Instituut KU Leuven (prof. dr. J. Geldhof, prof. dr. T. Quartier) en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, i.s.m. monastiek tijdschrift De Kovel

Het leven vieren

SYMPOSIUM – HET LEVEN VIEREN

Vreugde en verdriet, het gewone en het ongewone – zowat alles kan ons raken. Het leven is doordesemd van spiritualiteit. Maar echt bezield en begeesterd is het alleen als het ook ‘verdicht’ wordt in rituelen vol zeggingskracht. Vanuit de nood die velen ervaren om weer te leren vieren in geest en vorm, organiseerden Speling (tijdschrift voor spiritualiteit) en De Kovel (monastiek tijdschrift) het symposium ‘Het leven vieren’ op vrijdag 14 november 2014 in de kapittelzaal van de benedictijnenabdij Keizersberg in Leuven. Sprekers waren Laetitia Aarnink (Titus Brandsma Instituut Nijmegen), Thomas Quartier (Radboud Universiteit Nijmegen en KU Leuven), Dirk Hanssens osb (abdij Keizersberg) en Peter Nissen (Radboud Universiteit Nijmegen), allen uit de kernredactie van ofwel Speling ofwel De Kovel.

Tussen handboog en kromstaf

TUSSEN HANDBOOG EN KROMSTAF

De Kovel, de Hoge Gildenraad van Brabant (HGB), de Hoge Gildenraad der Kempen (HGK) en de Noordbrabantse Federatie van Schuttersgilden (NBFS) organiseerden samen een dagvullend congres  in de Leuvense abdij Keizersberg op de prachtige, historische site van de hertogelijke burcht. Het congres vond plaats op zaterdag 26 april 2014 onder het motto ‘Tussen handboog en kromstaf’ en belichtte de raakvlakken tussen het gildenwezen en de monastieke wereld, zowel op historisch als beschouwelijk vlak.  De Kovel 33 bevat o.m. de referaten van de sprekers op het congres (prof. dr. Peter Nissen en gildeproost HGB Dirk Hanssens osb) en een geïllustreerde, journalistieke reportage van het kleurrijke gebeuren in Keizersberg.