Categorie archief: Volbracht

Hoofdredacteur benoemd tot prior-administrator in Abdij Keizersberg

Abt Guillermo Arboleda osb, praeses van de benedictijnse Congregatie van Subiaco-Cassino, benoemde op 26 februari onze hoofdredacteur Dirk Hanssens osb tot prior-administrator van de Leuvense abdij Keizersberg. Prior Dirk volgt abt Kris Op de Beeck osb, die de abdij al sinds 1993 leidde en zijn beste krachten hieraan wijdde. De nieuwe overste wacht nu de opdracht om de abdij, die decennialang een voortrekkersrol speelde in het liturgisch apostolaat en thans nog tal van religieus-culturele activiteiten ontplooit, in haar veelzijdige uitstraling te bewaren. Dirk Hanssens is in 1962 geboren in het West-Vlaamse Menen. Hij trad in 1987 in bij de benedictijnen van de Keizersberg, sprak zijn geloften uit in 1992 en werd priester gewijd in 1993. In de abdij stond hij onder andere in voor het gastenonthaal en voor de werking van de kleinschalige studentengemeenschap MonteCasino. Telkens als een nieuwe kandidaat zich voor het monniksleven aanmeldde, mocht hij de rol van novicemeester vervullen. Tijdens het abbatiaat van dom Kris Op de Beeck was hij prior claustralis.

Daarnaast ontpopte pater Dirk zich als creatief schrijver en conferencier – wat leidde tot de uitgave van enkele essaybundels. Hij publiceert in het raakvlak van cultuur en spiritualiteit, over religieuze en metafysische poëzie, vroegchristelijke woestijnspreuken en contemporaine beeldende kunst, maar ook over expliciet monastieke thema’s. Enkele libretto’s van zijn hand werden getoonzet door Vlaamse componisten. Eind 2007 concipieerde hij ons monastieke tijdschrift De Kovel, waarvan hij tot op heden de hoofdredacteur is. Sinds 2008 is hij ook gastdocent aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven.

 

Info: www.keizersberg.be.

 

 

 

Studiedag “Sterke plekken”

STERKE PLEKKEN geven RUIMTE

In de abdij Keizersberg organiseerde het Liturgisch Instituut van de KU Leuven i.s.m. het Academisch Centrum voor Praktische Theologie en De Kovel op 21 februari een studiedag onder het motto ‘Sterke plekken’. De studiedag stond onder leiding van de professoren Thomas Quartier osb en Joris Geldhof. Onder de deelnemers studenten, pastores, leerkrachten, zorgverleners… kortom al wie ‘sterke plekken’ zoekt voor de viering van de liturgie.

Er zijn vandaag talloze ‘sterke plekken’: kleine kamers, grote gebouwen of subtiele plaatsen die dragers zijn van zorg en zin. Plekken waar kerk gebeurt of ontluikt. Allicht zijn het vooral plekken waar men bidt. Bidden is tot rust komen en luisteren naar Gods Woord. Bidden geeft daarom ook ruimte aan de Kerk en aan al wat zij onderneemt. Op de studiedag ‘Sterke plekken’ verkenden de inleiders de letterlijke en symbolische betekenis van dat ‘ruimte geven’. Tevens werd aandacht besteed aan de intrigerende verhouding van bidden tot kerkopbouw, pastorale zorg en engagement. De expertise van architecten, psychologen en theologen vulden elkaar aan. Bij dit alles bleef de liturgie, de lex orandi, het ijkpunt. Kortom, de ruimte van en voor het bidden is er een van vele perspectieven.

Het thema van de studiedag sloot perfect aan bij het dossier ‘Heilige ruimte’ van het jubileumnummer van De Kovel (november 2017) en bij het dossier ‘Levend gebed’ dat in een van de komende afleveringen (maart 2018) gepubliceerd wordt.

 

Michael Casey in Leuven en Tilburg

SPIRITUELE GIDS MICHAEL CASEY in LEUVEN en TILBURG

In oktober bezocht dom Michael Casey ocso van de Tarrawarra abdij in Victoria (Australië) de Lage Landen. Door zijn talrijke boeken behoort de cisterciënzermonnik tot de meest toonaangevende auteurs over monastieke spiritualiteit vandaag. Zijn bezoek stond in het teken van het spanningsveld tussen individu en gemeenschap.

Op uitnodiging van het Liturgisch Instituut van de KU Leuven en de leerstoel Monastieke Spiritualiteit hield hij twee publieke (Engelstalige) lezingen in abdijen. De eerste vond in samenwerking met De Kovel plaats in de Leuvense abdij Keizersberg, op dinsdag 18 oktober. Deze lezing belichtte het thema vanuit de liturgische spiritualiteit en droeg de titel: Individu en gemeenschap – liturgische ervaringen in een monastieke context.

De tweede lezing vond plaats op zondag 23 oktober in de trappistenabdij Koningshoeven in Tilburg. Daar benaderde Casey het thema vanuit de monastieke spiritualiteit. De titel van zijn lezing luidde: Individu en gemeenschap – monastieke spiritualiteit als signaal voor de huidige tijd.

Kloosterjobs uit de doeken gedaan


De behartiging van alles wat er te doen valt in de besloten wereld van het klooster vormde voor de redactie van De Kovel een goede reden om volgelingen van Benedictus te bevragen op ervaringen met de hun opgedragen bedieningen. Uitgeschreven gesprekjes op basis van eenvoudige vragen als ‘sluit uw taak aan bij uw ambitie?’, ‘wat zijn de vervelende en de leuke kanten van uw job?’, ‘hebt u een rolmodel voor ogen?’ en ‘welke raad geeft u uw opvolg(st)er?’: een vlottere manier om lezers te betrekken bij wat zich achter de kloostermuren afspeelt, is moeilijk denkbaar. (…)

Maar wie zou de eenvoud van de dagelijkse realiteit van de ambtsuitoefening aan het wonder van de diepe monastieke gronden paren?
Hoofdredacteur Dirk Hanssens osb nam de uitdaging aan en dropte als anonymus aflevering na aflevering een stukje over een kloosterjob in de daartoe geschapen rubriek Uitgehoord van ‘zijn’ en ons publieksblad. (…)
Algauw bleken die stukjes gefingeerde interviews te zijn,

waarbij de auteur hoogstens kon terugvallen op spaarzaam ingezonden ontboezemingen of tips van medebroeders en -zusters en zich des te vaker ontpopte tot een rollenspeler die zich fantasie noch moeite ontzegde om in de huid te kruipen van wie de onderscheiden kloosterjobs en monastieke functies waarneemt. Het geheel werd een rijk palet waarin de anekdote, het aforisme, de lichte scherts en het bloedserieuze weerwoord voor een schildering zorgden die van het ogenschijnlijk weinig opwindende leven van de monnik of de moniale iets heel bijzonders maakt.
(Uit het Ten Geleide van abt Alberic Bruschke ocso in Uitgehoord!)

De prikkelende stukjes over bekende en enkele minder bekende kloosterjobs wekten de aandacht van de directie van de Nederlandse uitgeverij ROYAL JONGBLOED. In het najaar 2015 presenteert de uitgeverij, in nauwe samenwerking met DE KOVEL,de bundeling van 21 stukjes, elk voorzien van een suggestieve, paginagrote illustratie van de hand van Davide Meindersma.
Het fraai vormgegeven boek draagt de titel Uitgehoord! 21 kloosterjobs uit de doeken gedaan en telt 96 pagina’s.

Getijden van het leven

Studiedag vrijdag 2 oktober 2015 – Abdij Keizersberg Leuven

De betekenis van het getijdengebed voor de pastoraal vandaag en morgenhora_est

Wie de getijden verwaarloost, wordt door het getij overspoeld. (Jan Wit)

De tijd te heiligen is vanouds een van de functies van het getijdengebed. Niet alleen in de kloosters, maar ook in de kerk en de samenleving werden de scharniermomenten van de dag liturgisch gevierd. In dat klimaat konden mensen de getijden van hun levenals betekenisvol ervaren, ook op momenten van crisis of schijnbare zinloosheid. In de huidige cultuur van flexibele tijdsindeling lijkt het risico om de getijden niet meer waar te nemen levensgroot. Op deze studiedag gaan we op zoek naar mogelijkheden voor een herontdekking van het getijdengebed. Dit is een pastoraal-liturgische kans en ook een belangrijke taak voor zowel de categoriale als de territoriale pastoraal.

Door middel van reflectie- en ervaringsbijdragen in de omgeving van de abdij van Keizersberg, de plek waar de getijden dagelijks gevierd worden, zal een bont palet van mogelijkheden zichtbaar worden

Reflectiebijdragen (referaten):

Theologie van het getijdengebed Joris Geldhof
Antropologie van het getijdengebed Thomas Quartier osb
Spiritualiteit van het getijdengebed Kees Waaijman o.carm.
Poëzie van het getijdengebed Dirk Hanssens osb

Ervaringsbijdragen (workshops):

Getijden in het dagelijks leven Getijden in de parochie Getijden in het ziekenhuis Getijden als Taizévieringen Getijden in een niet-westerse context Getijden in de anglicaanse traditie

20151002 getijdenPraktische informatie

Locatie: Abdij Keizersberg, Mechelsestraat 202, B-3000 Leuven.
Info (dagorde): klik hier
Inschrijven: klik hier
Deelnameprijs: 40 euro (5 euro reductie voor leden Theologisch Forum en abonnees De Kovel), inclusief koffiepauzes, broodjeslunch en
deelnemersmapjes. Het bedrag dient overgemaakt te worden op rekening BE60 7340 0666 0370 van KU Leuven.
Gelieve bij betaling duidelijk het gestructureerde nummer 400/0011/831 te vermelden.

© foto: Claudia Venhorst.

De studiedag is een organisatie van het Liturgisch Instituut KU Leuven (prof. dr. J. Geldhof, prof. dr. T. Quartier) en het Academisch Centrum voor Praktische Theologie, i.s.m. monastiek tijdschrift De Kovel